::ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอทุ่งตะโก ดินแดนแห่งหาดทรายงาม น้ำตกสวย รวยผลไม้ ไหว้เสด็จในกรม ชมพระธาตุมุจรินทร์ ::
 
 
 
เกี่ยวกับ...สำนักงาน...
 
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก

ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก
ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ของจังหวัดชุมพร
ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร 59 กิโลเมตร
เลขที่ 1 ตำบลทุ่งตะไคร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 47-48
ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 พิกัด MN 09421726
 

 

สภาพพื้นที่

                อำเภอทุ่งตะโก มีเนื้อที่ทั้งหมด 335 ตารางกิโลเมตร
หรือ 209,375 ไร่
มีลำน้ำที่สำคัญ คือ คลองตะโก มีพื้นที่ป่าสงวน
และ ป่าชายเลนคลองตะโก รวม 82,340 ไร่
พื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน 2,773 ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร 143,322 ไร
 
 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสวี,อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ราบเชิงเขา ทางด้านทิศตะวันตก
ส่วนทิศตะวันออกเป็นพื้นที่ราบชายฝั่ง ติดกับทะเลอ่าวไทย
มีชายหาดยาว 15 กิโลเมตร พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลไม้ และทำการประมงชายฝั่ง
 
 
ประชากรและการประกอบอาชีพ

อำเภอทุ่งตะโกมีประชากรรวมทั้งสิ้น 23,535 คน 
อาชีพหลักส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ทำสวนผลไม้,สวนยางพารา,
ปลูกปาล์มน้ำมัน,เลี้ยงสัตว์, พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดประมาณ 143,322 ไร่
ส่วนอาชีพรอง ทำการประมง, รับจ้างทั่วไป ฯลฯ
 
 

การปกครอง
พื้นที่การปกครองของอำเภอทุ่งตะโก แบ่งออกเป็น 4 ตำบล
คือ ตำบลทุ่งตะไคร ตะโก ช่องไม้แก้ว และปากตะโก
มี 35 หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง อบต.2 แห่ง คือ
1. เทศบาลตำบลปากตะโก 5 หมู่บ้าน
2. เทศบาลตำบล.ทุ่งตะไคร 8 หมู่บ้าน
3. อบต.ตะโก                    14 หมู่บ้าน
4. อบต.ช่องไม้แก้ว             8 หมู่บ้าน

 
   
 
     

 

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรโทรศัพท์ 077-536-063
E-mail:thungthagoo@doae.go.th

© 2008 Aggienan 12 Dec 2008