Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30 )


รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30 ) เพื่อหารือเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Parliament and the Post-COVID-19 Sustainable Development” ระหว่างวันพุธที่ 26 – วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา เพื่อให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับทราบ และร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อความภาคภูมิและเป็นเกียรติภูมิแก่ประเทศไทย