ขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก โดยนางสาวจริยา แย้มจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ในการทำงานในพื้นที่
ทั้งนี้มีการจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล IFPP และถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา) พร้อมทั้งสาธิต และฝึกปฏิบัติการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตร ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช สถานการณ์การออกดอกของไม้ผล และการติดตามงานภัยพิบัติ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือและหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป