เกษตรทุ่งตะโก จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก โดยนางสาวศิวพร ปิ่นแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งตะโก พร้อมด้วยนางสาวจริยา แย้มจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอทุ่งตะโก เป็นประธานการประชุม ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เข้าประชุมจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมกันบูรณาการงานส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี อีกทั้งเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชน รวมถึงการหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอำเภอให้ดียิ่งขึ้น