“เกษตรทุ่งตะโก” ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก  โดยนางสาวจริยา นาคฉายา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer : อบรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ราย ประเด็นการจัดเวทีครั้งนี้ ได้แก่การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง โดย Smart Farmer ต้นแบบ นางสายสุดา เดชทุ่งคา
  ที่มีแนวคิดที่จะลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา หันมาใช้วิธีการหมักเป็นปุ๋ย และนำกลับมาใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเอง โดยใช้วิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบไม่พลิกกลับกองในวงตาข่าย ทำให้สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม