เกษตรทุ่งตะโก เตรียมความพร้อม ปาล์ม RSPO เร่ง!!! จัดทำบันทึกข้อตกลงและปฏิญญาเกษตรกรรายย่อย