เกษตรทุ่งตะโก ติดตาม ประเมินผล ศจช. ต้นแบบ การจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน