เกษตรทุ่งตะโก จัดกระบวนการเรียนรู้จัดการศัตรูพืชแบบมีส่วนร่วมตาม แนวทางโรงเรียนเกษตรกร