ศพก.และเครือข่าย ส่งเสริม ขยาย ใช้ แหนแดง ลดต้นทุนการผลิต สร้างต้นแบบขยายผลสู่ชุมชน