ส่งมอบกล้ากระท่อมพันธุ์ดีสู่พี่น้องเกษตรกร


วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก โดยนางธิรารัตน์ สุวรรณเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวจริยา แย้มจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดีแก่พี่น้องเกษตรกร ภายใต้โครงการผลิตและขยายต้นกล้ากระท่อมพันธุ์ดี ซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกกระท่อมพันธุ์ดีแก่ ศพก. และศูนย์เครือข่ายแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) กลุ่มส่งเสริมอาชีพตลอดจน เกษตรกรที่มีความสนใจทั่วไป ซึ่งกระท่อมมีประโยชน์ในทางการแพทย์มากมาย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้และเพิ่มอาชีพให้แก่ชาวบ้าน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยาจากสมุนไพรและพืชท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ ภายใต้กรอบนโยบาย Bio–Circular- Green Economy Model หรือ BCG