จัดเวที Focus Group ประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565