ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565


สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลง กรอกใบคำร้องทะเบียนเกษตรกร สำหรับครัวเรือนเกษตรกร ให้เรียบร้อย https://bit.ly/32Y6l9K
แนบเอกสารหลักฐาน
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ แนบหนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ (https://bit.ly/33gGeKM)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (เฉพาะเกษตรกรรายใหม่)
เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน โดยนำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม
หากไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเกิน 3 ปี อาจถูกตัดสิทธิ์การเป็นเกษตรกร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 8 อำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร โทร. 077-596658