ประชาสัมพันธ์ โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร


ประชาสัมพันธ์ โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกันส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร และหรือลูกหลานของเกษตรกรด้านปศุสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้ประชาชนมีความอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร

ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ “สานฝัน สร้างอาชีพ”

คุณสมบัติผู้ขอรับสินเชื่อ
เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป
มีแผนประกอบอาชีพเกษตรกรหรือทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริหรือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตรหรืออาชีพที่มีลักษณะ้ป๋นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก
วัตถุประสงค์การขอกู้เงิน
เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเกษตรกร หรือาชีพนอกภาคการเกษตร
เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกร หรือาชีพนอกภาคการเกษตร
หลักประกันเงินกู้
ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย จำนองเป็นประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
บุคคล ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ค้ำประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
บุคคล ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ให้กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา