ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง ปภ.แนะรู้ทัน – ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565
เรื่อง ปภ.แนะรู้ทัน – ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
ในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องไปจนถึงฤดูร้อน หลายพื้นที่มักประสบปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะนำประชาชนให้รู้เท่าทัน
เพื่อช่วยลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันที่เกิดขึ้น ดังนี้
– ไม่ควรประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควัน เช่น การเผาตอซังข้าวหรือเผาขยะในที่โล่งแจ้ง
– ไม่ออกกำลังกายและทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้ง
– หมั่นทำความสะอาดและป้องกันฝุ่นละอองหมอกควันเข้าไปในบ้านเรือน
– ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษ
– ไม่แนะนำให้รองน้ำฝนมาใช้ในการอุปโภคบริโภค
– เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกควันหนาแน่น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสาธารณภัย สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนนิรภัย
โทร. 1784