ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565
เรื่อง กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ายารักษาโรคมะเร็ง 4 รายการ
กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA)
และมีการปรับปรุงรายการยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและ
โลหิตวิทยาสามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายยาในระบบ OCPA จำนวน 3 รายการ และเพิ่มเติมรายการยาให้สามารถ
เบิกจ่ายตรงได้อีก 1 รายการ ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายยา Osimertinib ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดระยะ
แพร่กระจาย ชนิด EGFR mutation
2. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายยา Erlotinib และยา Gefitinib ที่ใช้ในการรักษา
โรคมะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย
3. เพิ่มรายการยา Vinorelbine ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก ซึ่งการใช้ยาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการและบุคคล
ในครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา สามารถเบิกจ่ายในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) ได้โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน ดูน้อยลง