ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 / 2565 เรื่อง กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด – 19


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ 4 / 2565
เรื่อง กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด – 19
กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราจ่ายค่าบริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19
กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด – 19เพื่อให้สอดรับกับค่าบริการในปัจจุบัน ดังนี้
1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด – 19
1.1 การตรวจด้วยวิธี Real Time PCR ประเภท 2 ยีน เบิกได้ไม่เกิน 1,300 บาท
1.2 การตรวจด้วยวิธี Real Time PCR ประเภท 3 ยีน เบิกได้ไม่เกิน 1,500 บาท
1.3 การตรวจด้วยวิธี Antigen test ด้วยเทคนิค Chromatography เบิกได้ไม่เกิน 300 บาท
1.4 การตรวจด้วยวิธี Antigen test ด้วยเทคนิค Fluorescent Immuunoassay (FIA) เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
1.5 การตรวจการติดเชื้อด้วยวิธีอื่น ๆ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 400 บาท
2. ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลกรณีอาการเล็กน้อย เบิกได้ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 10 วัน
กรณีอาการปานกลาง เบิกได้ไม่เกิน 600 บาทต่อชุด และไม่เกิน 5 ชุดต่อวัน และกรณีอาการรุนแรง (สีแดง)
(1)กรณีใช้ Oxygen High Flow เบิกได้ไม่เกิน 600 บาทต่อชุด ไม่เกิน 15 ชุดต่อวัน (2)กรณีใส่เครื่องช่วยหายใจ
เบิกได้ไม่เกิน 600 บาทต่อชุด ไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน
3. ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษา ผู้ป่วยอาการเล็กน้อย ในสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดหาไว้เป็นการเฉพาะ ให้เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน
ทั้งนี้ เบิกได้ไม่เกิน 10 วัน
4. ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถพาหนะและค่าชุดป้องกันของเจ้าหน้าที่ ให้เบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท
ต่อครั้งที่มีการส่งต่อหรือรับตัวผู้ป่วยแล้วแต่กรณี
5. การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Isolation) หรือใน
สถานที่อื่น ๆ (Community Isolation) (1) ค่าบริการของสถานพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยกรณีรอเข้ารับ
การรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน เบิกได้วันละไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 10 วัน (2)ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามอาการผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลที่บ้าน (Home Isolation) ให้เบิกได้ไม่เกิน
1,100 บาท (3)ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามอาการผู้ป่วยซึ่งได้รับการรักษาพยาบาล
ในสถานที่อื่น ๆ (Community Isolation) ให้เบิกได้ไม่เกิน 500 บาทต่อราย
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด – 19
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2127 7000 ดูน้อยลง

22ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

ความคิดเห็น

กำลังใช้งานเขียนความคิดเห็น…