“เกษตรทุ่งตะโก”ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันสู่มาตรฐาน RSPO


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก โดยนางสาวจริยา แย้มจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน โดยถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มตามระบบควบคุมภายใน (ICS) ซึ่งจะเน้นขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน แนวทางการใช้ checklist และคู่มือจัดการความยั่งยืน พร้อมทั้งทำแบบประเมินการอบรมการตรวจประเมินภายในแบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรชาวสวนปาล์มฯที่เข้าร่วมโครงการ สามารถบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนากลุ่มให้ผลิตปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตที่สูงขึ้น และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน RSPO ต่อไป