“เกษตรทุ่งตะโก”เดินหน้า…ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก โดยนางสาวจริยา แย้มจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เดินหน้าขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านห้วยมุด หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน จากการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านห้วยมุด จัดอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกกลุ่มยังมีการดำเนินกิจการ แต่การบริหารจัดการกลุ่ม และการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนยังไม่ดีเท่าที่ควร ยังต้องมีการปรับปรุง เพื่อการพัฒนาศักยภาพและกิจการของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืนในอนาคต