“เกษตรทุ่งตะโก”เดินหน้า…ขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก โดยนางสาวจริยา แย้มจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับตำบลและระดับอำเภอชุดใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พ.ศ.2557 และระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตรว่าด้วยคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งผลการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่ มีนางปภัสร์สินี ย้วนบุญลิ้ม เป็นประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ และมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ทั้งนี้นางปภัสร์สินี ย้วนบุญลิ้ม ได้กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของตนและคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งในระดับตำบลและระดับอำเภอให้กับสมาชิกได้รับทราบ เพื่อให้การรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ