“เกษตรทุ่งตะโก” ขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันสู่มาตรฐาน RSPO


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก โดยนางสาวจริยา แย้มจรัส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน โดยถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการสวนปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลในระบบด้วยแอพพลิเคชัน i-Palm พร้อมทั้งเรียนรู้หลักสูตรสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ และทำแบบประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรชาวสวนปาล์มฯที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพสวนปาล์มฯที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตที่สูงขึ้น รักษาสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นายอภิชาติ เพชรสุวรรณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลตะโก พร้อมทั้งคณะกรรมกลุ่มได้เข้าร่วมประชุมโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่จาก GIZ เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกลุ่มให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพื่อเตรียมควาพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน RSPO