“เกษตรกรปราดเปรื่อง………. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก  โดยนางสาวจริยา นาคฉายา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer : อบรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ราย ประเด็นการจัดเวทีครั้งนี้ ได้แก่ การประเมินคุณสมบัติ Smart Farmer วิเคราะห์ศักยภาพ และจัดทำแผนพัฒนาการผลิตรายบุคคล เน้นย้ำให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ต่อไป