“เกษตรอินทรีย์ทุ่งตะโก กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์


สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก  โดยนางสาวจริยา นาคฉายา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการโครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และ ศึกษาดูงานแปลงสมาชิก หมู่ 12 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร บุคคลเป้าหมายคือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (รายเดิม ปี 64) จำนวน 9 ราย ได้แก่ เกษตรกรรายเดิม ปี 64 อำเภอทุ่งตะโก 8 ราย และเกษตรกรรายเดิม ปี 64 อำเภอท่าแซะ 1 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน